ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการดังนี้
 
1. ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
2. เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 6 ชุด รวมเป็น 7 ชุด ได้แก่ ใบสมัคร เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี
3. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ 2 มายัง วช. ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เพื่อให้วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อของประเทศไทย (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง
4. วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัคร
5. ผู้สมัครส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. แล้วไปยังนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทางออนไลน์และไปรษณีย์
6. นักวิจัยรับรองชาวเกาหลีส่งใบสมัครไปยัง NRF ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ผ่านระบบออนไลน์
 
* NRF จะแจ้งผลการพิจารณาให้ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบภายในเดือน กรกฎาคม 2560
 
* ผู้สนใจดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th หรือ โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 203 โทรสาร 0-2561-3047 อีเมล sasivimol.t@nrct.go.th  ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560


<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-06-07