หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2017-06-27 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน”ดูข่าว
2017-06-09 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา TSDF-TRF Sustainability Forum 2017ดูข่าว
2017-05-22 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1ดูข่าว
2017-05-15 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plusดูข่าว
2017-03-15 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูลดูข่าว
2017-03-10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดูข่าว
2017-02-28 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-02-24 งานสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3ดูข่าว
2017-02-22 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-01-24 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานวิจัย (R2R)ดูข่าว
2017-01-13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างเครือข่ายวิจัยภายในประเทศ : โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ดูข่าว
2017-01-10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยุ๋ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับดูข่าว
2016-12-01 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดูข่าว
2016-11-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6ดูข่าว
2016-10-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่ 3ดูข่าว
2016-10-04 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ดูข่าว
2016-09-22 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดูข่าว
2016-06-27 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรดูข่าว
2016-06-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดูข่าว
2016-06-08 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 13ดูข่าว
<< ย้อนกลับ