ดร.บรรจง ทองสร้าง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ดร.สุวรรณี พรหมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย


นายพุฒิธร ตุกเตียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ


นางฐากูร ชูจร
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา


นางจำเนียน สืบแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางกนกวรรณ เซ่งเข็ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสมชาย สัมปชาโน
นักวิชาการสถิติ


นางสาวธันวลี สุขยิ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางมาริษา เอกมณี
เจ้าหน้าที่วิจัย


นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ
นักวิชาการศึกษา


นางจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายธนภัทร เจิมขวัญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวบุษรา ตาหลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


<< ย้อนกลับ