ข้อมูลการตีพิมพ์
(คลิกที่ชื่อบทความเพื่อดูข้อมูล)
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ นักวิจัย ตีพิมพ์ใน
2560 การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบนโปรโตคอล 802.1x ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ สรายุทธ กูลเกื้อ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี คริษฐ์สพล หนูพรหม วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี อมรรัตน์ ชุมทอง วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี ฝนทิพย์ ทองนุ้ย วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนภัทร เจิมขวัญ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุฒิธร ตุกเตียน การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 The effect of percent hydrogenation and vulcanization system on ozone stability of hydrogenated natural rubber vulcanizates using Raman spectroscopy พลพัฒน์ รวมเจริญ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 การใช้เศษบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากนกกระทาญี่ปุ่น วิณากร ที่รัก การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การใช้เศษบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากนกกระทาญี่ปุ่น รัญจวน อิสรรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 Friction Welding of Semi-Solid Metal 7075 Aluminum Alloy ชัยยุทธ มีงาม วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 Friction Welding of Semi-Solid Metal 7075 Aluminum Alloy ศุภชัย ชัยณรงศ์ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปริยากร บุญส่ง วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 Fatigue Life Evaluation of Weld Surfacing LB 52 Grade ชัยยุทธ มีงาม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2560 Abrasive Wear Behavior of Surface Hardfacing on Propeller ShaftsAISI 4140Alloy Steel ชัยยุทธ มีงาม วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 The effect of percent hydrogenation and vulcanization system on ozone stability of hydrogenated natural rubber vulcanizates using Raman spectroscopy พลพัฒน์ รวมเจริญ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 การทดแทนพลังงานจากโปรตีนบางส่วนด้วยคาร์โบไฮเดรตในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย กานตกานท์ เทพณรงค์ วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 Rotary Friction Welding of Dissimilar Joints between SSM356 and SSM6061 Aluminium Alloys Produced by GISS ชัยยุทธ มีงาม วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 Rotary Friction Welding of Dissimilar Joints between SSM356 and SSM6061 Aluminium Alloys Produced by GISS ศุภชัย ชัยณรงศ์ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 The development of Reading Comprehension Exercises for Prathomsuksa Six Students in the primary schools under the office Trang provincial education service area 1 รติมา เทียนไชย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU