ข้อมูลการตีพิมพ์
(คลิกที่ชื่อบทความเพื่อดูข้อมูล)
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ นักวิจัย ตีพิมพ์ใน
2560 การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบนโปรโตคอล 802.1x ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ สรายุทธ กูลเกื้อ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี คริษฐ์สพล หนูพรหม วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี อมรรัตน์ ชุมทอง วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี ฝนทิพย์ ทองนุ้ย วารสารวิชาการระดับชาติ
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนภัทร เจิมขวัญ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุฒิธร ตุกเตียน การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของสารซีโอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาอินทรีย์ คริษฐ์สพล หนูพรหม การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของสารซีโอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาอินทรีย์ ปริยากร บุญส่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 ผลของสารซีโอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาอินทรีย์ พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 Effect of Pre-gelatinized Flour on Cooking Qualities of Gluten-Free Pasta from Sangyod Rice ขนิษฐา หมวดเอียด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2560 Effect of Pre-gelatinized Flour on Cooking Qualities of Gluten-Free Pasta from Sangyod Rice ศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2560 ละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กพิเศษ กรณีศึกษานักเรียนในสถาบันการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ตถาตา สมพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 The effect of percent hydrogenation and vulcanization system on ozone stability of hydrogenated natural rubber vulcanizates using Raman spectroscopy พลพัฒน์ รวมเจริญ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 การใช้เศษบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากนกกระทาญี่ปุ่น วิณากร ที่รัก การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การใช้เศษบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากนกกระทาญี่ปุ่น รัญจวน อิสรรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเพื่อผลิตผักกาดขาว อมรรัตน์ ชุมทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ
2560 Friction Welding of Semi-Solid Metal 7075 Aluminum Alloy ชัยยุทธ มีงาม วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 Friction Welding of Semi-Solid Metal 7075 Aluminum Alloy ศุภชัย ชัยณรงศ์ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปริยากร บุญส่ง วารสารวิชาการระดับชาติ

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU