ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR331 ผลการสอนแบบบูรณาการเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมโดยใช้เกมออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน อิสระ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559
RR378 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง บนอาหารเลี้ยงเชื้อและเทคนิค PCR-DGGE ปวีณา ดิกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR387 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากผักในครัวเรือน สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR390 กลไกการเชื่อมโดยการแพร่ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ระหว่าง เกรด 356 กับ 7075 ศุภชัย ชัยณรงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559
RR397 ผลของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์ เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 2559
RR264 การรับรู้ภูมิทัศน์ของนักศึกษาและการประยุกต์ใช้เพื่อการท่องเที่ยว เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR266 ศึกษาการบริโภคอาหารฮาลาลและปัจจัยทางด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิม เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จิราภรณ์ ไวยาถาวร คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR272 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กุ้งแก้วสอริหย๊ะ ของผู้บริโภคในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สิริกันยา โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR274 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของ 232Th, 226Ra, 40K และ137Cs ในตัวอย่างทรายชายหาดจาก อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี มูรณี ดาโอะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR278 รายงานฉบับสุดท้าย : การติดตามงานและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงานของ 6 ชุดโครงการ (โครงการการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ) ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR283 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโน วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR285 การสื่อสารในกระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมภูมิปัญญาข้าวพื้นเมืองที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย อาชารินทร์ แป้นสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 2558
RR286 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการทำนาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศไทย ณิชาภัทร บุญรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR307 การศึกษาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
RR336 อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่ออะลูมิเนียม Al-Zn ด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบจุด ศุภชัย ชัยณรงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR339 การเชื่อมเสียดทานแบบจุดอะลูมีเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 ชัยยุทธ มีงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558
RR340 ผลกระทบจากการค้าเสรีในประชาคมอาเซียนต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย และ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย คมวิทย์ ศิริธร คณะวิทยาการจัดการ 2558
RR343 การวิเคราะห์เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันกลางวัน : ทางฆ้องวงใหญ่ กี จันทศร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2558
RR346 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของบุคลากรสาย สนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธันวลี สุขยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558
RR352 การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากจำปาดะ สุวรรณี พรหมศิริ โครงการพระราชดำริ 2558
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU