หัวข้อข่าว โพสเมื่อ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2559 2016-10-17
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 2016-09-01
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2559 2016-04-21
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2016-03-02
ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2015-12-25
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 4278/2558 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2015-12-14
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 4260/2558 ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2015-12-11
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2559 2015-12-01
พบ 8 ข่าว