ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

       ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เพื่อสรุปภาพรวมการบริหารโครงการวิจัย และส่งมอบงานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นั้น จึงขอเรียนเชิญคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ เข้าร่วมประชุมใน วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โพส : 2015-12-25 ถอยกลับ