ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.uru.ac.th/2014/

โพส : 2017-05-15 ถอยกลับ