ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th/

โพส : 2017-05-15 ถอยกลับ