คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 4278/2558 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอประชาสัมพันธ์เอกสาร คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 4278/2558 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สามารถดาวน์โหลดได้จาก ไฟล์แนบค่ะ

โพส : 2015-12-14 ไฟล์แนบ ถอยกลับ