ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (พื้นที่ตำบลเกาะแต้ว) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 พ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 03 พ.ค. 2560 - 04 พ.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะครุศาสตร์ 28 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะครุศาสตร์ 27 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560
โครงการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จำปาดะจากงานวิจัยสู่ตลาด คณะวิทยาการจัดการ 22 เม.ย. 2560 - 28 พ.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 20 เม.ย. 2560 - 05 พ.ค. 2560
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา(ปี๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05 เม.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04 เม.ย. 2560 - 05 เม.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะครุศาสตร์ 25 มี.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28